The Square Dot Team

H The Square Dot Team (SDT) είναι ένας οργανισμός επιστημόνων στο Βέλγιο, αφοσιωμένος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω συμβουλευτικής διαμόρφωσης πολιτικών, ενώ επίσης υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό οικοσύστημα επιχειρηματιών μέσω στοχευμένων δράσεων κατάρτισης και καθοδήγησης. Η SDT εργάζεται σε Ευρωπαϊκά έργα προωθώντας την εκπαίδευση, την επαγγελματική καθοδήγηση, την προσωπική και επαγγελματική δια βίου εξέλιξη, τις υποστηρικτικές δραστηριότητες σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης καθώς και σε δράσεις εστιασμένες στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες και άλλους οργανισμούς για την εύρεση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ανάπτυξη ενός καλύτερου τρόπου απόδοσης για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Innovation Hive

H Innovation Hive- Κυψέλη Καινοτομίας, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός εξειδικευμένος στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις καινοτομίας και να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και μεγιστοποίηση του αντίκτυπου στην κοινωνία. Η συμμετοχή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία στοχεύει στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού χώρου και των πολιτικών παραγόντων, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων.

Synthesis

Το SYNTHESIS Κέντρο Έρευνας & Έκπαίδευσης είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός στην Κύπρο, ο οποίος υλοποιεί προγράμματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο τα οποία επικεντρώνονται στην κοινωνική ενσωμάτωση (ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της ένταξης μεταναστών και της βιώσιμης ανάπτυξης.) Πρόκειται για ένα απο τα κύρια Ινστιτούτα στη χώρα στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο δράσης του, έχει ιδρύσει και διαχειρίζεται το HUB NICOSIA ένα εκπαιδευτικό κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς, έχοντας όραμα να γίνει ο πρώτος κόμβος και εκκολαπτήριο κοινωνικών επιχειρήσεων στη χώρα. Το SYNTHESIS είναι ένας διαπιστευμένος οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που αντιμετωπίζουν τοπικά και διεθνή, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον, προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την διαχείριση συγκρούσεων, την υπεύθυνη κατανάλωση και τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Cuiablue

Ο Cuiablue είναι ένας οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενισχύοντας τη δημιουργική μας σκέψη στους τομείς εξειδίκευσής μας, οι οποίοι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, έχουμε ως στόχο την ενδυνάμωση των ενδιαφερόμενων φορέων με στοχευμένες, πρακτικές και βιώσιμες τοπικές πρωτοβουλίες, για την υποστήριξη της πολιτικής και των στρατηγικών στόχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ENTRI

ENTRI-είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση, με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας. Η αποστολή του ENTRI είναι να αναπτύξει και να προωθήσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής και βιώσιμη ανάπτυξη για το καλύτερο μέλλον. Ο οργανισμός δίνει έμφαση στη σημασία της επιχειρηματικότητας ως τον κύριο παράγοντα που καταλύει την καινοτομία και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για οικονομική, κοινωνική και αστική ένταξη της κοινωνίας. Από το 2012, η ENTRI υλοποιεί πολλά έργα που υποστηρίζουν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους ενώπιον των τοπικών και εθνικών αρχών. Οι δραστηριότητες του οργανισμού αφορούν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι νέοι, οι NEETS, οι μετανάστες, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

Paydaş

Η Paydaş είναι μη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2014 από εκπαιδευτικούς και εθελοντές. Η Paydaş στοχεύει στη συμμετοχή της νεολαίας στην κοινωνική ζωή, δημιουργόντας εργαστήρια, ώστε να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και προσωπική ανάπτυξη. Στοχεύει στην αύξηση των ατόμων με περιβαλλοντική συνείδηση και κοινωνική ευαισθησία. Έχοντας επίγνωση των ευκαιριών, των ρόλων και των καθηκόντων τους στην κοινωνία και κυρίως, ιδρύθηκε για να διδάξει την αξία του μοιράσματος και της φιλίας. Ειδικά για τους νέους, από γυναίκες έως παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και διαφορετικές ομάδες-στόχους, έχουμε διαφορετικά είδη μελετών σε πολλούς τομείς, όπως περιβαλλοντικά ζητήματα. Η Paydaş επιτρέπει δωρεάν δραστηριότητες για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων, όπως εργαστήρια, εκπαίδευση, έργα και μαθήματα. Η Paydaş φέρνει κοντά εκπαιδευτικούς και νέους και μέσω εθνικών και διεθνών οργανισμών, έχοντας το ίδιο όραμα, κατευθείαν προς τον στόχο.

Exeo Lab

Το Exeo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών πολιτικής, τα ιδρυτικά μέλη των οποίων έχουν πάνω από μια δεκαετία πραγματικής εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το πεδίο εξειδίκευσής του έγκειται στην έρευνα και την εδαφική ανάλυση μέσω καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών, προκειμένου να υποστηρίξει τον σχεδιασμό πολιτικών για τη δημόσια διοίκηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ιδιαίτερα στους καινοτόμους και αναδυόμενους τομείς. Το Exeo Lab επικεντρώνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόκληση ψηφιακού μετασχηματισμού που εφαρμόζεται στον τομέα της Εκπαίδευσης. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν: Ανάπτυξη Πολιτικής, Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Συνεργασία. Οι ιδρυτικοί εταίροι και η ομάδα του Exeo Lab συμμετέχουν για περισσότερα από 15 χρόνια στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης, καθώς και στα εθνικά/ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, των αναδυόμενων επιχειρήσεων, της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης, της ένταξης μεταναστών, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Projects for Europe

Ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες την 1η Φεβρουαρίου 2020 για τη δημιουργία πρωτοβουλιών, σκοπός των οποίων είναι να προωθήσουν την ανάπτυξη της έννοιας της «Ευρώπης» στους διάφορους πολιτισμούς. Η ένωση προτείνει να συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και κουλτούρας στους νέους. Το επίκεντρο είναι να εκτιμηθούν οι ευρωπαϊκοί καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί πόροι με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και αναδυόμενους καλλιτέχνες μέσω της μετάδοσης, της διάδοσης των ειδήσεων, των μελετών και της εμβάθυνσης στον τομέα της δευτερεύουσας καλλιτεχνικής κληρονομιάς, που εγκαταλείφθηκαν ή ελάχιστα εξετάστηκαν από τα ιδρύματα. Η PFE συνεργάζεται με συνεταιρισμούς, οικονομικά νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, οντότητες και οποιαδήποτε άλλη μορφή τίτλου που μπορεί να επωφεληθεί από οικονομικά μέτρα προκειμένου να αναπτυχθούν έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν άμεσα ή έμμεσα, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χρησιμοποιώντας συνεργασίες, μελέτες και συμβουλές απαραίτητες για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.