Το Έργο

Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε δραματικά την απασχόληση των εκπαιδευτικών των ΚΕΚ. Οι συνεχείς αποκλεισμοί και οι περιορισμοί στην κοινωνική και εργασιακή ζωή είχαν επίσης διακόψει τη μάθηση στους χώρους εργασίας, τα σχολεία και την σχολική τάξη. Επηρεάσε ιδιαίτερα την εργασιακή μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση δεξιοτήτων και την τελική απονομή προσόντων. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, κάτι που πολλοί οργανισμοί αντιστάθηκαν για μια δεκαετία, έπρεπε να προσαρμοστεί με γρήγορους ρυθμούς για να επιβιώσουν και να καινοτομήσουν οι εταιρείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και φαίνεται ότι αυτή η ψηφιακή νοοτροπία είναι εδώ για να διαρκέσει, η οποία θέτει μια ιδιαίτερη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς ΚΕΚ που πρέπει να ενημερώσουν τις γνώσεις τους, τις ψηφιακές τους δεξιότητες και άλλες ικανότητες. Ενώ οι παιδαγωγικές ικανότητες των εκπαιδευτικών των σχολείων ΚΕΚ θεωρούνται γενικά επαρκείς, οι περισσότερες χώρες επισημαίνουν στην αυξανόμενη ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς ΚΕΚ να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα της βιομηχανίας και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το έργο RestartVET είναι ένα πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας με 8 εταίρους από 7 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς ΚΕΚ στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Το έργο εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΚΕΚ και αναπτύσει αυτές τις ικανότητες μέσω καινοτόμων μεθόδων.