Αποτελέσματα

Σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου η πανδημία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο της κοινωνικής, επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής ζωής, απαιτούνται νέες και διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες καθώς η αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα αλλάζουν ριζικά. Ειδικότερα, η κατάσταση του κορωνοϊού είναι μια ευκαιρία για όλους να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Ομοίως, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αλλάζουν επίσης ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι ψηφιακές δεξιότητες αναπτύσσονται και δοκιμάζονται μαζί με ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτές KEK να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες και να τις διατηρήσουν επίκαιρες. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί ΚEK θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για να παρέχουν μια ευέλικτη, και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία στους μαθητές σε διαδικτυακές τάξεις και μαθήματα. Ως εκ τούτου, η χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών KEK θεωρείται απαραίτητη, δεδομένου ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν στον ψηφιακό γραμματισμό, την ψηφιακή επικοινωνία, τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την προσωπική μάθηση. Η χαρτογράφηση των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την επίτευξη κοινής κατανόησης σημαντικών ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο μέλλον. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας από βάσεις δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων χρησιμοποιεί τους όρους ” ψηφιακή ικανότητα “,” ψηφιακές δεξιότητες “,” ψηφιακός αλφαβητισμός “,” γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης “,” πληροφοριακός γραμματισμός “,” ηλεκτρονικές δεξιότητες “,” γνώσεις ΤΠΕ “, “τεχνολογία “Αλφαβητισμός” και διαφορετικοί συνδυασμοί τους.
Το έργο RESTART VET θα λάβει τόσο το πλαίσιο ψηφιακής επάρκειας 2.0 όσο και το πλαίσιο ψηφιακής κυριαρχίας ως αναφορές για την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ΚΕΚ.
Το πρώτο παραδοτέο και οι δραστηριότητές του αναζητούν να απαντήσουν στα ακόλουθα βασικά ερευνητικά ερωτήματα:
1. Ποιες είναι οι ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών ΚΕΚ
2. Πώς ανταποκρίθηκαν τα συστήματα ΚΕΚ στις τρέχουσες προκλήσεις COVID
3. Πώς προσαρμόστηκαν οι εκπαιδευτικοί ΚΕΚ στις αναμενόμενες και απρόβλεπτες αλλαγές
4. Πώς θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί ΚΕΚ να διαχειριστούν τον φόρτο εργασίας, τα χρονοδιαγράμματα, το άγχος και άλλα αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές που προκαλούνται από διαδικτυακές εκπαιδευτικές διαδικασίες και διαδικτυακές τάξεις
5. Ποιες είναι οι πολιτικές που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά πρότυπα, τα προσόντα, τα προγράμματα, τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές ΚΕΚ

Το πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης και ο πειραματισμός του μέσω δραστηριοτήτων πλοήγησης στις χώρες των εταίρων μαζί με μια διαδικασία αξιολόγησης βάσει καθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών KEK για την ενίσχυση ή/και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις μιας εικονικής τάξης, για την παροχή καθοδήγησης στο σχεδιασμό εικονικού εκπαιδευτικού υλικού, για την προώθηση, τόνωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση εκπαιδευτών ΚΕΚ μέσω εμπνευσμένων διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να παρέχουν πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης ΤΠΕ, ηλεκτρονικής μάθησης και άλλων ψηφιακών εργαλείων σε εκπαιδευτικά μαθήματα, για να βοηθήσουν τη διαδικτυακή ομαδική συνεργασία και κοινή χρήση τεκμηρίωσης παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση πολλών πλατφορμών όπως το Dropbox, το Google Drive, για τη χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών όπως το Kahoot και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές όπως Dotstorming, Padlet, Wakelet, Bubbl.us, Mind Mapping Tools, καθώς και ομαδικές εφαρμογές επικοινωνίας όπως Slack, Trello, Popplet, ενσωμάτωση και χρήση τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επιπλέον, το Digital Learning Nuggets και το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) θα χρησιμοποιηθούν και θα προταθούν για χρήση από τους εκπαιδευόμενους. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος σπουδών κατάρτισης είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών ΚΕΚ σε μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης και η παροχή ψηφιακών τεχνικών, εργαλείων και υλικών που διευκολύνουν την διαδικτυακή εκπαίδευση, διεγείροντας το ενδιαφέρον, τη μάθηση και την ψυχαγωγία των μαθητών τους.
Το εκπαιδευτικό μάθημα θα υιοθετήσει μια συνδυασμένη μεθοδολογία με δράσεις μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο και εργασίας και διαδικτυακούς πόρους. Η ακριβής δομή του μαθήματος θα αποφασιστεί όταν η έρευνα ολοκληρωθεί και συμφωνηθούν τα επίπεδα μάθησης που πρέπει να επιτευχθούν. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι πλήρως διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, επιτρέποντας σε κάθε μαθητή να το εφαρμόσει την εκπαίδευση ανεξάρτητα σε όλη την Ευρώπη και το εξωτερικό. Επιπλέον, οι εταίροι του έργου θα διασφαλίσουν ότι ισχύουν οι ακόλουθες αρχές κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αναμένεται να είναι ευέλικτο, βασισμένο σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που θα οργανωθούν μακροπρόθεσμα. Για τους σκοπούς της Εκπαίδευσης μαθήματα, εργαστήρια, μελέτες περιπτώσεων, συνεργατική εργασία και πολλά άλλα θα είναι επίσης διαθέσιμα on-line, στην πλατφόρμα e-learning του έργου. Το εκπαιδευτικό μάθημα θα αναπτυχθεί στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των συμμετεχόντων εταίρων. Ένας ελάχιστος αριθμός 30 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ΚΕΚ θα συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες πλοήγησης και θα ολοκληρώσουν το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Διαδικτυακοί εκπαιδευτές και προπονητές θα καθοδηγούν τους μαθητές, βοηθώντας τους να συνεχίσουν την πορεία τους και να ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα. Θα παρουσιάσουν τους χρήστες, θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, θα παρέχουν συνεχή υποστήριξη και σχόλια στα κεφάλαια και τις εργασίες. Επιπλέον, στο τέλος του μαθήματος, τα σχόλια των συμμετεχόντων θα συλλεχθούν μέσω σχετικών δομημένων ερωτηματολογίων που θα αναπτυχθούν, εστιάζοντας σε:
– αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών και των μαθημάτων κατάρτισης
– αξιολόγηση του μοντέλου και της διαδικασίας πιστοποίησης
– αξιολόγηση της χρηστικότητας της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης
Με βάση τα σχόλια που θα δώσουν οι συμμετέχοντες, οι εταίροι του έργου θα προχωρήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές και βελτιώσεις σε όλα τα σχετικά υλικά και αποτελέσματα.